Projekt Klub Integracji Społecznej II skierowany jest do 220 (150K i 70M) w tym 110 ON (70K 40M) klientów pomocy społecznej z gminy Kartuzy. Grupą docelową są osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 100% osób  korzystających z PO PŻ. Działania w projekcie skierowane są również do otoczenia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie z Partnerem - Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach wyłonionym w drodze konkursu. Partner zaangażowany będzie głównie w części zadań dotyczących aktywizacji zawodowej. Partner posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaplanowane działania przyczynią się do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu. Projekt obejmuje wsparcie w Klubie Integracji Społecznej poprzez aktywizację społeczną realizowaną przez GOPS, aktywizacje zawodową realizowaną przez Partnera oraz wsparcie poprzez realizacje działań środowiskowych Uniwersytet rodzinny, wsparcie towarzyszące (catering, opieka nad dziećmi i ubezpieczenie NNW). Wsparcie będzie udzielane również poprzez pomoc finansową - zasiłki celowe w ramach wkładu własnego projektu. Projekt jest uzupełnieniem (mieszkańcy gminy z poza obszaru rewitalizowanego) projektu rewitalizacyjnego Klub Integracji Społecznej (ZIT).   

KIS II plakat