Klub Integracji Społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – mechanizm ZIT.

Celem  projektu jest : Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie projektu ze UE: 1 949 999,88 zł

Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Projekt Klub Integracji Społecznej to element kompleksowej rewitalizacji Centrum Kartuz - aktywizacja społeczno zawodowa, skierowany jest do 153 osób (100K i 53M) - klientów pomocy społecznej zamieszkujących obszar nr 1 Centrum określonego w Gminnym Programie Rewitalizacji Kartuz z co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w tym osoby z niepełnosprawnością.

Działania w projekcie skierowane są również do tych otoczenia osób w tym rodzin
i społeczności lokalnej.

Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach. Projekt realizowany jest z Partnerem - Spółdzielnią Socjalną Pasja w Kartuzach wyłonionym w drodze konkursu. Partner zaangażowany będzie w części zadań dotyczących aktywizacji zawodowej uczestników.

3

4