Polityka prywatności (Spółdzielnia Socjalna „Pasja”, www.spoldzielniapasja.pl)

Obowiązuje od 22.06.2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony jest– Spółdzielnia Socjalna „Pasja” z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Mściwoja II 28 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, pod nr: KRS –0000496876 , NIP – 5892012959, REGON – 222028096
zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Właścicielem tej Strony Internetowej.

Dane osobowe są  przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zmianami). 

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez osobę korzystającą z tej strony. Udostępniając swoje dane osobowe osoba odwiedzająca stronę potwierdza, że zapoznała się z niniejszą Polityką Prywatności i godzi się na warunki w niej określone.

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” przetwarza tylko te dane osobowe, które są konieczne do świadczenia usługi lub załatwienia sprawy stosownie do działania zainicjowanego przez osobę korzystającą z tej strony. Nie przetwarzamy innych danych niż: 

*imię i nazwisko, 

*data urodzenia, 

* adres e-mail, 

*telefon,

* adres do korespondencji

* informacje demograficzne, jak kod pocztowy, zainteresowania, preferencje konsumenckie,

* inne informacje dotyczące wykorzystanych ofert, usług, promocji itp.

Uzyskane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb klientów, zapewnienia im lepszej obsługi, w szczególności poprzez:

  • Przechowywanie danych, archiwizacja,
  • Wysyłanie do Klientów e-mali reklamowych o nowych produktach, informujących o promocjach i obniżkach cen,
  • Uzyskane dane mogą także być wykorzystywane do lepszego dostosowania tej strony do zainteresowań i potrzeb Klienta

Osoba odwiedzająca stronę nie musi udzielać nam żadnych informacji ani danych osobowych, chyba że zechce uzyskać dostęp do części serwisu przeznaczonej dla zarejestrowanych Klientów

OKRES PRZETWARZANIA (PRZECHOWYWANIA) DANYCH

Przetwarzamy udostępnione nam dane tylko przez czas konieczny do załatwienia spraw powierzonych nam przez Klientów. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych mogą powstać roszczenia regulowane przepisami prawa, to okresem przetwarzania danych jest okres wyznaczony przepisami o przedawnieniu roszczeń (maksymalnie 6 lat). 

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator zapewnia przetwarzanie  posiadanych danych osobowych przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych oraz w  sposób  zapewniający  odpowiednie bezpieczeństwo ,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się w bezpieczny sposób. W szczególności, Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną a także przeprowadza przeglądy i aktualizacje wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych oraz tej Polityki.

DALSZE UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Przetwarzane przez Spółdzielnię Socjalna „Pasja” dane osobowe mogą być udostępniane tylko na podstawie pozwalających na to przepisów prawa i tylko podmiotom, które mają prawo tego zażądać.

Ponadto, dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi obowiązującego prawa. Przekazanie danych  może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

COOKIES 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki informacji, wysyłane przez serwer i zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona) w celu dokonywania analiz, jak użytkownik korzysta z oglądanej strony internetowej. Dane zawarte w plikach Cookies pozwalają dostosować funkcje strony internetowej do preferencji użytkownika, w szczególności:

  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony;
  • badania cech zachowania odwiedzających stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do  przewidywanych zainteresowań, także wtedy gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci np. Google, Facebook i innych. 

Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć, możliwość zapisywania plików Cookies. Może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej i skutkować niemożnością dostarczenia treści lub świadczenia niektórych usług. 

PRZEKIEROWYWANIE DO INNYCH STRON SIECI

Strony mogą zawierać linki (adresy) do innych stron internetowych, przy czym dokładamy starań aby były to wyłącznie strony spełniające wysoki standard bezpieczeństwa. Zalecamy aby dzieci korzystające z nowych, nieznanych adresów zawsze wcześniej sprawdzały ich zawartość w obecności rodziców/opiekunów lub innej osoby dorosłej. Spółdzielnia Socjalna „Pasja” nie odpowiada za jakość i skuteczność polityk prywatności innych stron internetowych, których nie jest administratorem. Dlatego zalecamy aby przed skorzystaniem z tych stron zapoznać się z ich regulaminami i zasadami ochrony prywatności a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ich właścicielem lub operatorem we własnym zakresie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. DOSTĘP DO DANYCH I ICH AKTUALIZACJA

  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. 
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOSCI

Ponieważ Internet rozwija się, Spółdzielnia Socjalna „Pasja” może dostosowywać niniejszą Politykę Prywatności do bieżących wymagań. Prosimy o sprawdzanie treści tego dokumentu aby nie przeoczyć ewentualnych zmian i aktualizacji.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę potwierdzasz swoją akceptację dla aktualnego brzmienia Polityki Prywatności oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych informacji uzyskiwanych w ten sposób.