Przygotowanie do wykonywania pracy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego.

Kurs zawiera niezbędne minimum z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na obecne możliwości korzystania z dostępu do aktów prawnych w Internecie.
Ponadto zadbaliśmy o praktyczne zajęcia z obsługi urządzeń techniki biurowej oraz ćwiczenia w sporządzaniu dokumentów, także z użyciem komputerów.

 Pracownicy biurowi gromadzą, przechowują, analizują i wyszukują dokumenty i informacje niezbędne do podejmowania decyzji oraz sprawnego funkcjonowania firm, urzędów, administracji, organizacji, itp., wykonują czynności administracyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń, sprzętu, urządzeń w stanie zapewniającym prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze. Wykorzystują obowiązujące akty prawne i instrukcje. Obsługują urządzenia techniki biurowej.