Orkiestra Orffa

Spółdzielnia Socjalna Pasja zaprasza do udziału w zajęciach umuzykalniających dla mieszkańców gminy Kartuzy.

Zapraszamy wszystkich od lat 4 do 104.

Projekt ma na celu przygotowanie uczestników do występu, podczas którego będą wykonywać utwory na dzwonkach jednotonowych.

Zajęcia odbywać się będą w lipcu i sierpniu raz w tygodniu w porze ustalonej z uczestnikami (łącznie 12h).

Rekrutację prowadzimy do 30 czerwca 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie internetowej www.spoldzielniapasja.pl w zakładce „Orkiestra Orff’a”.

Wypełniony formularz wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji pod numerem telefonu 601-998-659.

Zadanie publiczne jest realizowane dzięki dofinansowaniu Gminy Kartuzy.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy[ ]113 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Polityka Bezpieczeństwa Pasja.docx)Polityka Bezpieczeństwa[Polityka Bezpieczeństwa]137 kB

 Polityka prywatności (Spółdzielnia Socjalna „Pasja”, www.spoldzielniapasja.pl)

Obowiązuje od 22.06.2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony jest– Spółdzielnia Socjalna „Pasja” z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Mściwoja II 28 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, pod nr: KRS –0000496876 , NIP – 5892012959, REGON – 222028096
zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Właścicielem tej Strony Internetowej.

Dane osobowe są  przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz.1000 z późn. zmianami). 

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez osobę korzystającą z tej strony. Udostępniając swoje dane osobowe osoba odwiedzająca stronę potwierdza, że zapoznała się z niniejszą Polityką Prywatności i godzi się na warunki w niej określone.

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” przetwarza tylko te dane osobowe, które są konieczne do świadczenia usługi lub załatwienia sprawy stosownie do działania zainicjowanego przez osobę korzystającą z tej strony. Nie przetwarzamy innych danych niż: 

*imię i nazwisko, 

*data urodzenia, 

* adres e-mail, 

*telefon,

* adres do korespondencji

* informacje demograficzne, jak kod pocztowy, zainteresowania, preferencje konsumenckie,

* inne informacje dotyczące wykorzystanych ofert, usług, promocji itp.

Uzyskane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb klientów, zapewnienia im lepszej obsługi, w szczególności poprzez:

  • Przechowywanie danych, archiwizacja,
  • Wysyłanie do Klientów e-mali reklamowych o nowych produktach, informujących o promocjach i obniżkach cen,
  • Uzyskane dane mogą także być wykorzystywane do lepszego dostosowania tej strony do zainteresowań i potrzeb Klienta

Osoba odwiedzająca stronę nie musi udzielać nam żadnych informacji ani danych osobowych, chyba że zechce uzyskać dostęp do części serwisu przeznaczonej dla zarejestrowanych Klientów

OKRES PRZETWARZANIA (PRZECHOWYWANIA) DANYCH

Przetwarzamy udostępnione nam dane tylko przez czas konieczny do załatwienia spraw powierzonych nam przez Klientów. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych mogą powstać roszczenia regulowane przepisami prawa, to okresem przetwarzania danych jest okres wyznaczony przepisami o przedawnieniu roszczeń (maksymalnie 6 lat). 

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator zapewnia przetwarzanie  posiadanych danych osobowych przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych oraz w  sposób  zapewniający  odpowiednie bezpieczeństwo ,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się w bezpieczny sposób. W szczególności, Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną a także przeprowadza przeglądy i aktualizacje wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych oraz tej Polityki.

DALSZE UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Przetwarzane przez Spółdzielnię Socjalna „Pasja” dane osobowe mogą być udostępniane tylko na podstawie pozwalających na to przepisów prawa i tylko podmiotom, które mają prawo tego zażądać.

Ponadto, dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi obowiązującego prawa. Przekazanie danych  może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

COOKIES 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki informacji, wysyłane przez serwer i zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona) w celu dokonywania analiz, jak użytkownik korzysta z oglądanej strony internetowej. Dane zawarte w plikach Cookies pozwalają dostosować funkcje strony internetowej do preferencji użytkownika, w szczególności:

  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony;
  • badania cech zachowania odwiedzających stronę poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do  przewidywanych zainteresowań, także wtedy gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci np. Google, Facebook i innych. 

Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć, możliwość zapisywania plików Cookies. Może to jednak mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej i skutkować niemożnością dostarczenia treści lub świadczenia niektórych usług. 

PRZEKIEROWYWANIE DO INNYCH STRON SIECI

Strony mogą zawierać linki (adresy) do innych stron internetowych, przy czym dokładamy starań aby były to wyłącznie strony spełniające wysoki standard bezpieczeństwa. Zalecamy aby dzieci korzystające z nowych, nieznanych adresów zawsze wcześniej sprawdzały ich zawartość w obecności rodziców/opiekunów lub innej osoby dorosłej. Spółdzielnia Socjalna „Pasja” nie odpowiada za jakość i skuteczność polityk prywatności innych stron internetowych, których nie jest administratorem. Dlatego zalecamy aby przed skorzystaniem z tych stron zapoznać się z ich regulaminami i zasadami ochrony prywatności a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ich właścicielem lub operatorem we własnym zakresie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. DOSTĘP DO DANYCH I ICH AKTUALIZACJA

  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. 
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOSCI

Ponieważ Internet rozwija się, Spółdzielnia Socjalna „Pasja” może dostosowywać niniejszą Politykę Prywatności do bieżących wymagań. Prosimy o sprawdzanie treści tego dokumentu aby nie przeoczyć ewentualnych zmian i aktualizacji.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę potwierdzasz swoją akceptację dla aktualnego brzmienia Polityki Prywatności oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych informacji uzyskiwanych w ten sposób.

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu spoldzielniapasja.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem spoldzielniapasja.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
3. Administratorem Serwisu jest Spółdzielnia Socjalna „Pasja” z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Mściwoja II 28 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, pod nr: KRS –0000496876 , NIP – 5892012959, REGON – 222028096
4.„Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
6. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
7. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
9. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem : www.spoldzielniapasja.pl  .
10. Serwis świadczy usługi drogą internetową.

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus, WordPress, Facebook, konto e-mail).
4. Serwis może wyświetlać reklamy.

3. Prawo autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.
2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.
3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform spoldzielniapasja.pl oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku

4. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w Serwisie lub też w chwili publikacji pierwszej treści (np. komentarza) przy użyciu konta założonego w odrębnej usłudze społecznościowej (np. Disqus, Facebook, WordPress) zintegrowanej z infrastrukturą techniczną Serwisu. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.
3. Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna, jeżeli po zweryfikowaniu swojej tożsamości reprezentuje stanowisko któregoś z podmiotów gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w dyskusji.
4. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
5. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
7.Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS).
8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.
10. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.
11. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 9 niniejszego działu bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

5. Dane osobowe i ochrona prywatności

1. Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu.
2. Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na publiczne emitowanie udostępnionych przez niego danych w ramach utworzenia tzw. profilu użytkownika.
3. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu.
4. Użytkownik Zarejestrowany, o ile nie dokonał tego we własnym zakresie, wyraża zgodę na równoczesne utworzenie przy pomocy podanych przez siebie danych konta w społecznościowej usłudze Disqus. Konto to jest niezbędne do korzystania z niektórych funkcji Serwisu.
5. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu działający zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Serwisem usługi.
8. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
9. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
10. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.
11. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.
12. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści bądź profili Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 22 czerwiec 2020 roku.
3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.