Ogłoszenia


WYNIKI Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach III- tura

Poniżej znajdują się wyniki projektu “Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach” dla uczestników, którzy starali się o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na otwarcie działalności gospodarczej.

wyniki III tura

logo

Reklama Wsparcie Wejherowo

Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”- II tura

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących powiat wejherowski, pucki i kartuski pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup:
* osoby w wieku 50 lat i więcej,
* kobiety,
* osoby z niepełnosprawnościami,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby o niskich kwalifikacjach,
Termin składania formularzy w II turze to 25- 29 września 2017 roku w godzinach 8.30- 14.30.
Projekt realizowany jest w 3 turach w powiecie kartuskim w terminach- I tura: styczeń-luty 2017r., II tura: sierpień – październik 2017r., III tura marzec – maj 2018r.. Po czym 28 osób dostanie się na szkolenia, a 22 z nich otrzymają dotację.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”:

Regulamin rekrutacji (2)

zal 1 formularz rekrutacyjny 5 7 II tura (1)

zal 2 karta oceny formularza rekrutacyjnego 5 7 II tura (1)

Zal 3 karta rozmowy kwalifikacyjnej (1)

Serdecznie zapraszamy!

Spółdzielnia Socjalna “Pasja”, ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy, tel.791-431-655

                                                                                                                        Kartuzy, 4 sierpień 2017

Informacja o wybranym wykonawcy do zapytań ofertowych 1/W/2017 oraz 2/W/2017:

Fundacja ,,Dla Was”

ul. Jarzębinowa 3, 84 – 207 Łężyce

Do zapytania 1/W/2017- cena 27 280,44zł

Do zapytania 2/W/2017- cena 45 421,20zł.

Kartuzy, 24 lipiec 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/W/2017

WAŻNE – pod tym adresem znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikiem!

( zamówienie na szkolenie z doradztwa marketingowego
– uczestników projektu)

(CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

 1. Mściwoja II 28A

83-300 Kartuzy

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia i zorganizowania doradztwa marketingowego dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie na 2017-2018r. w woj. Pomorskim  udział weźmie max. 66 osób po 22 osoby w 1 turze,  dla których zaplanowano po 6/h  szkoleń na osobę (ilość uczestników może ulec zmianie).Szkolenie jest indywidualne dla każdego z uczestników.

 1. Termin: sierpień 2017r. do październik 2018r.
 1. Miejsce: zajęcia odbywać się będą w Kartuzach ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy.
 1. 3. Kwota kwalifikowana usługi – cena jednostkowa brutto [z VAT] za 1h .
 2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały drogą e-mailową.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi. Kwota kwalifikowana musi być podana z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie ponosi oferent przy realizacji usługi i stanowić cenę jednostkową za zestaw lunchowy.
 1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
 2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Przedmiot Umowy faktycznie zamówiony i prawidłowo wykonany, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
 3. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto obliczone stosownie do ilości zrealizowanych szkoleń w danej turze. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest cena jednostkowa brutto za godzinę pomnożona przez liczbę osób biorących udział w projekcie w danej turze.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zakończeniu szkolenia dla każdej tury, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z niezbędną dokumentacją na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 1. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena 90% [co stanowi 90 pkt.]
 2. Przedstawione doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów: 10 % według kryteriów:

– 1-2 przeprowadzone kursy- 7%

– 3-4 przeprowadzone kursy- 10%

Ad 1.

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert     x 100 x 90%

                                                               Cena brutto badanej ofert

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 1. WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

– złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z kompletem

wymaganych dokumentów.

– Spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie

Oświadczenia załącznik nr 1 do oferty oraz załącznika KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2.

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 1 do oferty;

3) sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta umożliwiająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Załącznika nr 1 do oferty;

4) Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w

szczególności na

 1. a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 1 do oferty.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę

– zawierać wszystkie wymagane załączniki

Do oferty powinien zostać założony aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik 2.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera (liczy się data wpływu) lub też dostarczona osobiście do Spółdzielni Socjalnej „Pasja” ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy do dnia: 31 lipca 2017r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1/W/2017 – Wsparcie Przedsiębiorczości w Kartuzach
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 4 sierpnia 2017 r.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.spoldzielniapasja.pl

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie sumy punktów uzyskanych w dwóch ww. kryteriach oceny w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej oraz powiadomi oferentów w dniu 1 sierpnia 2017r. do godz. 16.00. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę o świadczeniu usługi w sierpniu 2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
 1. KONTAKT:

Dodatkowych informacji udziela Oliwia Formela i Dorota Szymichowska pod nr telefonu 791-431-655 oraz adresem email: pasja.kartuzy@wp.pl

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/W/2017

Kartuzy, ………………….2017 r.

(miejscowość i data)

(Dane Wykonawcy)

OFERTA

Do:

Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

 1. Mściwoja II 28A

83-300 Kartuzy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienie na szkolenie z doradztwa marketingowego dla beneficjentów ostatecznych – kandydatów w ramach projektu Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczamy iż, jesteśmy gotowi dokonać realizacji zamówienia na podstawie poniższego zestawienia:

 

 1. Cena brutto za usługę zorganizowanie szkolenia z doradztwa marketingowego za jedną godzinę  :  …………………………………………… zł brutto, w tym VAT [……..]
 2. Ilość przeprowadzonych kursów o podanej tematyce……………………………………………………………
 3. Termin realizacji zamówienia: ……………………….

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
 3. Załącznikiem do niniejszej oferty jest zapytanie ofertowe i stanowi integralną część oferty jest:
 • CV,
 • …………………………….

 

ZAŁĄCZNIKI do oferty:

 • Oświadczenia zał 1

……………………………………………..

Czytelny podpis  osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

 

Załącznik nr 1 do oferty – Oświadczenia

OŚWIADCZENIA PODPIS OFERENTA
1. Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia
2. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, iż jako Oferent znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
4 Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przynajmniej 1 zlecenia zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat.
5. Oświadczam, iż jestem / nie jestem[1] powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

· uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

· posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

· pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

……………………………………………..

Czytelny podpis  osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

 

 

Kartuzy, 24 lipiec 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/W/2017

WAŻNE – pod tym adresem znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikiem!

( zamówienie na szkolenie z doradztwa księgowo-podatkowego
– uczestników projektu)

(CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

 1. Mściwoja II 28A

83-300 Kartuzy

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia i zorganizowania doradztwa księgowo – marketingowego dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie na 2017-2018r. w woj. Pomorskim  udział weźmie max. 66 osób po 22 osoby w 1 turze,  dla których zaplanowano po 12/h  szkoleń na osobę (ilość uczestników może ulec zmianie).Szkolenie jest indywidualne dla każdego z uczestników.

 1. Termin: sierpień 2017r. do październik 2018r.
 1. Miejsce: zajęcia odbywać się będą w Kartuzach ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy.
 1. 3. Kwota kwalifikowana usługi – cena jednostkowa brutto [z VAT] za 1h .
 2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały drogą e-mailową.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi. Kwota kwalifikowana musi być podana z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie ponosi oferent przy realizacji usługi i stanowić cenę jednostkową za zestaw lunchowy.
 1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
 2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Przedmiot Umowy faktycznie zamówiony i prawidłowo wykonany, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
 3. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto obliczone stosownie do ilości zrealizowanych szkoleń w danej turze. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest cena jednostkowa brutto za godzinę pomnożona przez liczbę osób biorących udział w projekcie w danej turze.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zakończeniu szkolenia dla każdej tury, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z niezbędną dokumentacją na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 1. OCENA OFEERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena 90% [co stanowi 90 pkt.]
 2. Przedstawione doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów: 10 % według kryteriów:

– 1-2 przeprowadzone kursy- 7%

– 3-4 przeprowadzone kursy- 10%

Ad 1.

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert     x 100 x 90%

                                                               Cena brutto badanej ofert

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 1. WARUNKI UDZIAŁU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

– złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z kompletem

wymaganych dokumentów.

– Spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie

Oświadczenia załącznik nr 1 do oferty oraz załącznika KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2.

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 1 do oferty;

3) sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta umożliwiająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Załącznika nr 1 do oferty;

4) Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w

szczególności na

 1. a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 1 do oferty.

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę

– zawierać wszystkie wymagane załączniki

Do oferty powinien zostać założony aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik 2.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera (liczy się data wpływu) lub też dostarczona osobiście do Spółdzielni Socjalnej „Pasja” ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy do dnia: 31 lipca 2017r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 2/W/2017 – Wsparcie Przedsiębiorczości w Kartuzach
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 4 sierpnia 2017 r.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.spoldzielniapasja.pl

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie sumy punktów uzyskanych w dwóch ww. kryteriach oceny w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej oraz powiadomi oferentów w dniu 1 sierpnia 2017r. do godz. 16.00. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę o świadczeniu usługi w sierpniu 2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
 1. KONTAKT:

Dodatkowych informacji udziela Oliwia Formela i Dorota Szymichowska pod nr telefonu 791-431-655 oraz adresem email: pasja.kartuzy@wp.pl

 

ZAŁĄCZNIK 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/W/2017

Kartuzy, ………………….2017 r.

(miejscowość i data)

(Dane Wykonawcy)

OFERTA

Do:

Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

 1. Mściwoja II 28A

83-300 Kartuzy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienie na szkolenie z doradztwa marketingowego dla beneficjentów ostatecznych – kandydatów w ramach projektu Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczamy iż, jesteśmy gotowi dokonać realizacji zamówienia na podstawie poniższego zestawienia:

 1. Cena brutto za usługę zorganizowanie szkolenia z doradztwa księgowo-podatkowego za jedną godzinę  :  …………………………………………… zł brutto, w tym VAT [……..]
 2. Ilość przeprowadzonych kursów o podanej tematyce……………………………………………………………
 3. Termin realizacji zamówienia: ……………………….
 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
 3. Załącznikiem do niniejszej oferty jest zapytanie ofertowe i stanowi integralną część oferty jest:
 • CV,
 • …………………………….

ZAŁĄCZNIKI do oferty:

 • Oświadczenia zał 1

……………………………………………..

Czytelny podpis  osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

 

Załącznik nr 1 do oferty – Oświadczenia

OŚWIADCZENIA PODPIS OFERENTA
1. Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia
2. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, iż jako Oferent znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
4 Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przynajmniej 1 zlecenia zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat.
5. Oświadczam, iż jestem / nie jestem[1] powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

· uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

· posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

· pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

……………………………………………..

Czytelny podpis  osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

 

 

Kartuzy, 06 czerwca 2017 r

Lista rankingowa uczestników projektu pn. „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”

 

Kartuzy, 09 stycznia 2017 r

Informacja o wybranym wykonawcy (nazwa, adres, proponowana cena):

 

Spółdzielnia Socjalna “Lary-Bar”

ul. Mściwoja II 28A

83-300 Kartuzy

17.388,00 zł.- catering

31.659,60zł.- wynajem sali

Kartuzy, 28 grudnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/W/2016

WAŻNE – pod tym adresem znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikiem!

( zamówienie na zestaw lunchowy/serwis kawowy dla beneficjentów ostatecznych
– uczestników projektu oraz na wynajem Sali szkoleniowej)

(CPV): 55300000-3 Usługi

restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

(CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu

lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkania

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

 1. Mściwoja II 28A

83-300 Kartuzy

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasada konkurencyjności zawarta w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie

 

 • zestawów lunchowych
 • serwisu kawy, herbaty, wody/napojów, ciasteczek deserowych, dodatków [cytryna, cukier, mleko)
 • oraz wynajmie Sali szkoleniowej

dla beneficjentów ostatecznych realizowana w ramach projektu Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie na 2017-2018r. w woj. Pomorskim udział weźmie 84 osoby dla których zaplanowano dostawę usługi w ilości [średnio] :

 

Lunch przy zajęciach trwających min.6 h/dziennie. Średnio planowanych jest:

 

53 spotkań x 28 os. przy szkoleniach z „ABC Przedsiębiorczości”, „Obsługi aplikacji komputerowych” oraz „Szkoleń wynikających z diagnozy”

 

lub

 

Serwis kawowy przy zajęciach trwających 4 h/dziennie – w/w ilości.

 

Oraz wynajem Sali szkoleniowej w podanych godzinach

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

2.1. Termin: 17 stycznia 2017r. do 31 sierpnia 2018r.

 

2.2. Wymagania dotyczące zestawu lunchowego/serwisu kawowego:

 1. Zestaw lunchowy w formie: kanapek 2 szt. na osobę (z serem, z wędliną oraz z warzywami), napoje [woda, kawa, herbata].
 2. Serwis składa się z: kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna bez limitu, woda mineralna gazowana i niegazowana po ½ l./na osobę,  ciastka, ciasto różne rodzaje (3) po 120 g/na uczestnika
 3. Dostarczenie zestawu lunchowego/serwisu kawowego o ustalonej godzinie na miejsce realizacji kursów wskazane przez Zamawiającego.
 4. Oferent zapewnienia własne naczynia oraz organizację obsługi cateringu, a w tym podejmie działania przygotowawcze przed i porządkowe po dostarczeniu cateringu.
 5. Świadczenie usługi przez oferenta jest jednoznaczne ze spełnieniem poniższych kryteriów:

– wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych do przygotowania posiłków

– przygotowanie zestawów lunchowych w dniu świadczenia usług cateringowych

– przygotowanie zestawów lunchowych tylko i wyłącznie z produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i filetowane, dania mięsne poddane odpowiedniej obróbce termicznej pozwalającej na ich bezpieczne spożycie, owoce powinny być umyte.

– zestawy lunchowe nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy, makarony w proszku oraz produktów gotowych w opakowaniach.

 1. e) ustalania z Zamawiającym menu na poszczególne dni szkoleniowe, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym szkoleniem;

 

2.3. Wymagania dotyczące Sali szkoleniowej:

 

 1. Sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są konferencje.
 2. W przypadku Sali konferencyjnej na piętrze wymóg posiadania windy oraz toalet dla niepełnosprawnych na każdym piętrze.
 3. Wyposażenie Sali: projektor, rzutnik, flipchart, łącze internetowe oraz komputery na zajęcia komputerowe.
 4. Sala powinna znajdować się w tym samym budynku co restauracja lub catering musi być dostarczony na to samo miejsce co szkolenia.

2.4. Inne wymagania dotyczące realizacji usługi cateringu: wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia dotyczącego jakości zestawów lunchowych wg. kryteriów określonych w załączniku nr 2 do formularza ofertowego.

 

 1.  Kwota kwalifikowana usługi – cena jednostkowa brutto [z VAT] za zestaw lunchowy/serwis kawowy w przeliczeniu na 1 osobę oraz cena jednostkowa brutto [ z VAT] za wynajem Sali szkoleniowej w przeliczeniu na 1 godzinę.
 2.  W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały oraz dokładne terminy drogą e-mailową bądź telefoniczną.
 3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostarczanych zestawów lunchowych.
 6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia
 7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania dodatkowych kosztów związanych z realizacją usługi. Kwota kwalifikowana musi być podana z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie ponosi oferent przy realizacji usługi i stanowić cenę jednostkową za zestaw lunchowy.

 

 1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za Przedmiot Umowy faktycznie zamówiony i prawidłowo wykonany, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
 2. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto obliczone stosownie do ilości zrealizowanych zestawów w danym miesiącu. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest cena jednostkowa brutto zestawu lunchowego/kawowego pomnożona przez liczbę osób biorących udział w projekcie w danym dniu tj. tzw. osobodni przypadające na dany okres rozliczeniowy.
 3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne miesięcznie, za osobodni zrealizowane w danym miesiącu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
 4. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

 1. OCENA OFEERTY

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1.  Cena 90% [co stanowi 90 pkt.]
 2. Kryterium społeczne 10 % [co stanowi 10 pkt.] (weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty)

 

Ad 1.

 

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert     x 100 x 90%

Cena brutto badanej ofert

 

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

 

Ad.2 – Klauzule społeczne

 

Punkty za ww. kryterium będą obliczane wg następującego wzoru:

 

Liczba punktów = Liczba wykazanych osób w badanej ofercie   x 100 x 10%
Najwyższa liczba osób wykazanych w ofercie

 

Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 10%), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza ofertowego zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby młodociane, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne – katalog osób zaangażowanych do projektu wskazano w  pkt VI 5.

 

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu  stanowią  ocenę końcową oferty. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku niemożliwości wybrania najkorzystniejszej oferty z uwagi na identyczny  bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający dodatkowo będzie połgał na wskazanym przez Oferenta doświadczeniu zawodowym w przedmiocie zamówienia [pkt. VI 4]. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

 

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

– złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia wraz z kompletem

wymaganych dokumentów.

– Spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie

Oświadczenia załącznik nr 1 do oferty oraz załącznika KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 2.

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 1 do oferty;

3) sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta umożliwiająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia Załącznika nr 1 do oferty;

4) posiada doświadczenie w realizacji usług cateringowych oraz wynajmu Sali szkoleniowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – przynajmniej 1 zlecenie zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat. Weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 1 do oferty.

5) spełnienie klauzuli społecznej. Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona były minimum 1 osoba młodociana w celu przygotowania zawodowego  lub bezrobotna, niepełnosprawna,  bezdomna realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  uzależnioną od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,  uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,  

chorą psychicznie, zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem,

uchodźcę realizującego indywidualny program integracji na okres realizacji niniejszego zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. Weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 1 do oferty.

 

6) Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w

szczególności na

 1. a) uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia załącznik nr 1 do oferty.

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana czytelnie przez wykonawcę

– zawierać wszystkie wymagane załączniki

Do oferty powinien zostać założony aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik 2.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera (liczy się data wpływu) lub też dostarczona osobiście do Spółdzielni Socjalnej „Pasja” ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy do dnia: 9 stycznia 2017r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1/W/2016 – Wsparcie Przedsiębiorczości w Kartuzach

 

 • Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 9 stycznia 2017 r.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 1.     Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.spoldzielniapasja.pl

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie sumy punktów uzyskanych w dwóch ww. kryteriach oceny w dniu 9 stycznia 2017 r.

Zamawiający umieści informacje o wyborze na stronie internetowej oraz powiadomi oferentów w dniu 9 stycznia 2017r. do godz. 16.00. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę o świadczeniu usługi w styczniu 2017 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

 

 1. KONTAKT:

 

Dodatkowych informacji udziela Oliwia Formela i Agnieszka Brzeska pod nr telefonu 791-431-655 oraz adresem email: pasja.kartuzy@wp.pl

WAŻNE – pod tym adresem znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikiem!